Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk Reglement

1.        ALGEMENE BEPALINGEN

1.1          Het huishoudelijk reglement is vastgesteld om te regelen:

 • alle zaken die niet door de statuten geregeld worden;
 • alle zaken die niet door de BBF MIGLIORE statuten of statuten en reglementen van de NBB worden geëist;
 • alle zaken waarvan regeling door de algemene vergadering van basketballvereniging BBF MIGLIORE wenselijk worden geacht.

1.2          De bepalingen van dit huishoudelijk reglement en van andere reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet (ook waar die geen dwingend recht bevat) noch met de statuten van BBF MIGLIORE of de statuten en reglementen van de NBB.

1.3          Een lid van de vereniging BBF MIGLIORE kan zich niet beroepen op onbekendheid met de statuten en de reglementen, alsmede de bestuursbesluiten en de officiële berichten welke in het officiële cluborgaan zijn gepubliceerd.

1.4          Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht na besluit van de algemene vergadering, genomen met volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

1.5          Elke wijziging in dit reglement wordt door het bestuur ter kennis gesteld van de leden door publicatie.

2.        LIDMAATSCHAP EN LEDEN

2.1          Het lidmaatschap van BBF MIGLIORE wordt onherroepelijk aangevraagd door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier. Indien betrokkene minderjarig is, dient een ouder of verzorger het formulier te ondertekenen. Het onvolledig of onjuist invullen van het inschrijfformulier maakt de aanmelding ongeldig. Het bestuur van BBF MIGLIORE beslist in haar eerstkomende vergadering na aanmelding of betrokkene als lid wordt geaccepteerd.

2.2          Voordat een aspirant lid daadwerkelijk lid wordt heeft het recht op een aantal gratis oriënterende trainingen:

 • Aspirant leden jonger dan 13 jaar: 4 trainingen
 • Overige aspirant leden: 2 trainingen
 • Aspirant leden die al eerder lid zijn geweest van BBF MIGLIORE hebben geen recht op oriënterende trainingen

2.3          Om lid te kunnen worden is het aspirant lid verplicht om aan BBF MIGLIORE een automatische machtiging te verstrekken voor het afschrijven van de verschuldigde contributie en opgelegde boetes. Opgelegde boetes zullen 14 dagen nadat het bestuur het lid hierover schriftelijk heeft geïnformeerd worden afgeschreven.

2.4          De basketballvereniging BBF MIGLIORE maakt onderscheid in gewone leden, buitengewone leden, ereleden en leden van verdienste. Voor definiëring van de begrippen, rechten en plichten verwijst dit reglement naar de artikelen 3 en 13 van de statuten.

2.5          Gewone leden bezitten behalve naast het actief kiesrecht (zie statuten artikel 13) ook passief kiesrecht op voorwaarde dat ze in het lopende verenigingjaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. Deze bepaling betreft de invulling van vacatures in het bestuur.

2.6          Alle gewone leden kunnen door het bestuur worden benoemd tot commissieleden.

2.7          De vereniging kent donateurs. Een donateur is een natuurlijk of rechtspersoon, die jaarlijks minimaal de door het bestuur vastgestelde bijdrage voldoet aan de vereniging.

3.        BESTUUR

3.1          Het bestuur bestaat uit een voorzitter en gewone bestuursleden.

De bestuursleden verdelen onderling de volgende taken. Hiertoe behoren de functies van secretaris en penningmeester als ook het voorzitterschap dan wel de rol van contactpersoon van de onder het verenigingsbestuur ressorterende commissies.

3.2          Niet herkozen bestuursleden dragen binnen een maand na de algemene vergadering hun taak over aan hun opvolgers.

3.3          Voor elke bestuursfunctie wijst het bestuur onderling vervangers aan. De vervanger neemt de taak waar, indien het bestuurslid tijdelijk incapabel is zijn taak uit te voeren.

3.4          De voorzitter is belast met het toezicht op de naleving van statuten, huishoudelijk reglement en beleidsplan. Hij leidt alle vergaderingen van bestuur en algemene vergadering. Hij heeft het recht discussies te sluiten, wanneer hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht de besprekingen te heropenen als de meerderheid der aanwezigen het verlangen hiertoe te kennen geeft. Hij kan, indien hij dat nodig acht, een spreker het woord ontnemen, tenzij de meerderheid der aanwezigen zich hiertegen verzet. Hij moet de werkzaamheden van de overige bestuursleden controleren of doen controleren. Indien de zaken van een bestuurslid niet in orde zijn, brengt de voorzitter dit ter kennis van het bestuur, dat alsdan in een daartoe uit te schrijven algemene vergadering een voorstel tot ontheffing van het betrokken bestuurslid kan indienen.

3.5          De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie. Hij is verplicht van de correspondentie kopieën te bewaren. Hij maakt verslagen van alle bestuursvergaderingen en verzamelt alle verslagen van alle commissievergaderingen. De verslagen van de bestuurs- en algemene vergaderingen worden door hem op de eerstvolgende bestuurs- respectievelijk algemene vergadering ter kennis gebracht en aan de goedkeuring van die vergadering onderworpen. De secretaris houdt bij een lijst met alle leden, verdeeld per categorie. Tevens dient hij lijsten bij te houden met namen en adressen van bestuursleden en commissieleden en met de data van benoeming of verkiezing en ontslag. De secretaris heeft het beheer over het archief. Hij schrijft in overleg met het dagelijks bestuur bestuursvergaderingen uit. Data en agenda’s van algemene vergaderingen worden in een bestuursvergadering vastgesteld. De secretaris doet deze tenminste twee weken voor de algemene vergadering toekomen aan de leden, behoudend bijzondere omstandigheden. Hij stelt aan het einde van het verenigingsjaar een jaarverslag op, hetwelk ter kennis van de algemene vergadering wordt gebracht.

 3.6         De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor inning van alle aan de vereniging toekomende gelden. Hij is verplicht nauwkeurig boek te houden van alle bezittingen, ontvangsten en uitgaven, vorderingen en schulden. Hij is gerechtigd uitgaven te doen tot ieder bedrag op voorwaarde dat hieraan een door een ander bestuurslid geparafeerde rekening dan wel een door een derde ingediende declaratie ten grondslag ligt. Hij brengt in de algemene vergadering een financieel verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar en dient een begroting in voor het komende begrotingsjaar die de goedkeuring van de algemene vergadering behoeven. De penningmeester is gehouden inzage van de boeken en inlichtingen omtrent zijn beheer te geven aan ter zake bevoegde commissies en personen. Hij brengt om de drie maanden in de bestuursvergadering verslag uit over de financiële situatie van de vereniging. Belegging van de aan vereniging toebehorende gelden wordt in overleg met het bestuur vastgesteld.

3.7          De wedstrijdsecretaris is belast met de leiding van de competitie, georganiseerd door rayon Zuid van de NBB of door de landelijke NBB. Hij controleert verplichtingen van leden, het goede verloop van wedstrijden en toernooien aangaand.

3.8          Aanwijsbare kosten, gemaakt door bestuurs-, commissie- of andere kaderleden, zijn declarabel.

                De penningmeester keert de declaratie uit. Bij twijfel over de juistheid van de declaratie, brengt hij deze in het bestuur ter sprake. Aanwijsbare kosten zijn reiskosten (niet om vergaderingen te bezoeken en niet binnen het BBF MIGLIORE werkgebied), kosten voor porti, , fotokopieën en dergelijke.

4.        COMMISSIES

4.1          Taken, bevoegdheden en werkwijze van een commissie, voor zover niet bepaald door statuten of reglementen, worden bepaald door het orgaan waardoor de commissie is benoemd.

4.2          De bevoegdheid tot het instellen van een commissie behoort toe aan het bestuur en aan de algemene vergadering. De algemene vergadering kan geen commissies benoemen met taken die al worden uitgevoerd door een door het bestuur benoemde commissie.

4.3          Al wat met betrekking tot de taak, werkwijze, bevoegdheden, samenstelling van een commissie mocht wijzigen, zal worden bekend gemaakt in een officiële publicatie.

4.4          Ontbinding van een commissie is voorbehouden aan het orgaan dat de commissie heeft ingesteld.

4.5          De leden van een commissie worden benoemd voor een periode als omschreven in reglement of besluit. Ze zijn herbenoembaar, tenzij anders is vastgesteld.

4.6          Na iedere vergadering rapporteert de commissie aan het bestuur. Dat verslag dient te vermelden: datum en plaats van de vergadering, aanwezige en afwezige commissieleden, het resultaat van de inhoudelijke besprekingen en de datum voor de volgende vergadering van de commissie. De commissie dient altijd een nieuwe vergaderdatum vast te stellen.

4.7          Aan het einde van het verenigingsjaar maakt de commissie een jaarverslag dat ter kennis wordt gebracht van het bestuur en de algemene vergadering.

4.8          Voorafgaand aan ieder verenigingsjaar stelt de commissie een werkplan voor het volgende seizoen op. Dit werkplan dient te zijn gebaseerd op het BBF MIGLIORE beleidsplan. Tevens dient de commissie een raming in van de in het volgende seizoen te maken kosten. Het bestuur stelt vervolgens het verenigingswerkplan vast en verstrekt iedere commissie een budget.

4.9          De commissie is bevoegd beslissingen te nemen in de dagelijkse gang van zaken op haar beleidsterrein. Dat mag ook, wanneer die beslissingen financiële gevolgen hebben. De commissie is niet bevoegd meer uitgaven te doen dan het bedrag dat het bestuur haar heeft toegewezen. Het bestuur kan het toegewezen bedrag tijdens het verenigingsjaar veranderen.

4.10        Bestuursleden kunnen vergaderingen van commissies, met uitzondering van de kascommissie, bijwonen. Zij dienen hun komst vooraf te melden aan de commissievoorzitter.

4.11        Vergaderingen van commissies kunnen worden bijeengeroepen door de commissievoorzitter of tenminste twee leden van de commissie.

4.12        Besluiten van de commissies worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen, beslist de voorzitter.

5.        FINANCIËN

5.1          Gewone leden van basketballvereniging BBF MIGLIORE zijn verplicht contributie te betalen volgens het voor hem geldende contributieniveau. De contributie bestaat uit een deel clubcontributie en een deel bondscontributie, beide te innen door de vereniging.

5.2          De contributie zal jaarlijks (per 1 juli) worden gewijzigd met minimaal de aanpassing van het Consumenten Prijs Indexcijfer (“CPI alle huishoudens”) van het daaraan voorafgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS. Het bestuur zal de nieuwe contributies jaarlijks kenbaar maken als onderdeel van de begroting voor het nieuwe seizoen in de Algemene Leden Vergadering.

5.3          Basketballvereniging BBF MIGLIORE kent meerdere contributieniveaus, te weten een voor U8, U10 en U12 en een voor elk van de groepen U14, U16, U18, U20, U22, senioren en recreanten. Voor leden die deel uitmaken van zogenaamde selectieteams geldt een afwijkend contributieniveau. Selectieteams worden per seizoen door het bestuur vastgesteld.

5.4          Leden zijn volgens de statuten contributie verschuldigd in hele kalenderjaren, te voldoen in twee halfjaarlijkse termijnen. De contributietermijnen dienen betaald te zijn op 31 januari en 31 augustus. Als het lid na verstrijking van deze termijnen geen contributie betaald heeft, mag het lid aan geen enkele BBF MIGLIORE activiteit deelnemen.

                Indien de contributie om welke reden dan ook niet tijdig kan worden geïnd, wordt het lid zelf verantwoordelijk voor het storten van de verschuldigde contributie.

5.5          Leden die zich na 1 januari respectievelijk na 1 juli van een kalenderjaar afmelden, zijn niettemin contributie verschuldigd voor het lopende half jaar.

                Afmelding van lidmaatschap dient altijd schriftelijk bij de secretaris te gebeuren.

5.6          Wanneer meerdere leden uit één gezin of samenleving lid zijn van basketballvereniging BBF MIGLIORE, wordt korting verstrekt op de clubcontributie:

                1e lid      geen korting

                2e lid      10 % korting

                3e lid      20 % korting

                Ook alle volgende leden uit één gezin of samenleving krijgen 20 % korting. De kortingen worden altijd berekend over de clubcontributie van het (de) jongste lid (leden) van het gezin of samenleving.

 • Een lid heeft bij langdurige ziekte en/ of blessure het recht op vermindering van de contributie in die gevallen waarin het lid minimaal drie maanden wegens medische klachten niet kan deelnemen aan trainingen en wedstrijden. Het lid dient hiertoe een schriftelijk verzoek vergezeld van een doktersverklaring in bij het secretariaat. De mate van vrijstelling van contributie wordt per geval bepaald door het bestuur.
 • Leden die gedurende het seizoen in competitieverband uitkomen (wedstrijdspelende leden) krijgen gedurende het seizoen van de club een tenue in bruikleen. Hiervoor zijn deze leden jaarlijks een tenuebijdrage verschuldigd, die met de contributietermijn van augustus geïnd wordt. De hoogte van de tenuebijdrage wordt jaarlijks in de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.

5.9          Bij aanvang van het seizoen wordt een tenuetas met een set tenues in bruikleen gegeven aan een team. Het team is verantwoordelijk voor de volledigheid van de inhoud van de tas; eventuele manco’s bij inlevering aan het eind van het seizoen zullen tegen de vervangingskosten bij het team in rekening worden gebracht. Manco’s dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan het bestuur.

5.10        Rayon Zuid van de NBB kent boetes voor club- en individuele overtredingen. Een  boete die veroorzaakt wordt door een individuele speler wordt volledig doorberekend aan de veroorzaker. Een boete die veroorzaakt wordt door een team wordt doorberekend aan alle officieel tot het team behorende leden. In beide gevallen zal het bestuur een extra bedrag voor administratiekosten innen. Dit bedrag wordt aan het begin van het seizoen door het bestuur vastgesteld.

5.11        Voor ieder lid van de vereniging bestaat de mogelijkheid om een trainersopleiding te volgen. De kosten hiervan kunnen, na succesvolle beëindiging, gedeclareerd worden bij de vereniging. Als tegenprestatie zal dan een, in overleg met de technische commissie, aan te wijzen team voor tenminste twee seizoenen moeten worden getraind. Indien het eerste seizoen niet wordt vol gemaakt zullen de opleidingskosten volledig dienen te worden gerestitueerd. Indien het tweede trainingsseizoen niet wordt vol gemaakt, zal 50% van de opleidingskosten moeten worden gerestitueerd. Een en ander zal contractueel worden vastgelegd.

5.12       De leden die door de Algemene Leden Vergadering zijn benoemd als “ereleden” of “leden van verdienste” worden vrijgesteld van clubcontributie en deelname aan de aanvullende financiële acties. Financiële verplichtingen zoals deze kunnen ontstaan door het opleggen van boetes e.d. zijn hier nadrukkelijk van uitgesloten.

5.13       Een trainer of coach die gedurende het gehele competitieseizoen deze taak zal uitvoeren, kan voor dat seizoen bij het bestuur een verzoek indienen voor vrijstelling van clubcontributie. Per team kan slechts éénmaal 100% vrijstelling worden verleend. Indien gedurende het seizoen blijkt dat een trainer of coach onvoldoende aan zijn/haar aanwezigheidsverplichting voldoet, kan het bestuur besluiten om (een gedeelte van) de contributie alsnog achteraf te innen.

                Tevens kan het bestuur een trainer of coach, zoveel als mogelijk is, ontzien voor het vervullen van scheidsrechters- en jurytaken.

6.        VERGADERINGEN

6.1          Vergaderingen worden onderscheiden in bestuursvergaderingen, commissievergaderingen, vergaderingen van het dagelijks bestuur en algemene ledenvergaderingen.

6.2          Alle leden en donateurs hebben toegang tot algemene ledenvergaderingen evenals ouders van minderjarige leden. Alleen geregistreerde leden hebben stemrecht, zoals geregeld in de statuten.

6.3          Het bestuur schrijft in principe geen Algemene Leden Vergaderingen uit voor tijdstippen waarop de vereniging normaal gesproken basketbalactiviteiten zoals trainingen of wedstrijden houdt.

6.4          Bestuursvergaderingen zijn in principe niet openbaar. Het bestuur kan niettemin toehoorders tot haar vergaderingen toelaten. De verslagen van de bestuursvergaderingen zijn wel openbaar en liggen voor leden ter inzage bij het secretariaat.

6.5          Commissievergaderingen zijn niet openbaar. Ze zijn toegankelijk voor commissieleden en bestuursleden mits die zich vooraf bij de commissievoorzitter hebben gemeld. Commissies kunnen toehoorders of adviseurs tot hun vergadering toelaten. Daarover beslist de commissievoorzitter.

7.        OVERIGE REGELINGEN

7.1          Kaderleden worden, zo mogelijk en desgewenst minder ingezet voor verenigingstaken zoals het fluiten en jureren bij wedstrijden. De mate van vrijstelling hangt af van de organisatorische mogelijkheden hiervan.

7.2          Ieder competitiespelend lid wordt naar vermogen en capaciteit ingedeeld voor taken zoals het arbitreren van en jureren bij wedstrijden van BBF MIGLIORE teams en toegewezen taken door het Rayon Zuid van de NBB. De indeling wordt gemaakt door de wedstrijdsecretaris en verstuurd via de mail. Opkomen voor een taak is verplicht. Bij verhindering van de aangeschrevene kan een vervanger zijn of haar taak overnemen. In geval van vervanging blijft de oorspronkelijk aangeschreven persoon verantwoordelijk, indien deze wijziging niet vooraf is doorgegeven aan de wedstrijdsecretaris. Aan leden die niet opkomen voor een arbitrage- of jurytaak worden sancties opgelegd zoals beschreven in artikel 7.3. In alle gevallen wordt overmacht niet als niet-opkomend beschouwd. De beoordeling of in een situatie al dan niet sprake is van overmacht, ligt bij het bestuur in casu de wedstrijdsecretaris.

 • Eenmaal per jaar zal het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering het sanctiebeleid presenteren zoals dat zal gelden tijdens het volgende seizoen voor het niet opkomen voor taken zoals het arbitreren van en jureren bij wedstrijden van BBF MIGLIORE teams en toegewezen taken door het Rayon Zuid van de NBB.
 • Competitie spelende leden van 14 jaar moeten binnen 1 jaar nadat ze 14 zijn geworden een spelregelbewijs behalen. Competitie spelende leden van 16 jaar en ouder zijn verplicht een Basketball Scheidsrechter 2 cursus te volgen; overige leden mogen deze cursus volgen. Leden die niet in het bezit zijn van een BS-3 diploma en in een competitieklasse spelen, waarvan de wedstrijden geleid dienen te worden door scheidsrechters met minimaal een BS3 diploma, zijn verplicht een Basketbal Scheidsrechter 3 cursus te volgen binnen 1 jaar na aanvang van de competitie. Bij het in gebreke blijven hiervan verliest het lid het recht van competitiedeelname.

                Cursuskosten komen op rekening van de vereniging, mits de cursist(e) slaagt.

7.5          Alle competitiespelende leden zijn verplicht het door het bestuur aangewezen wedstrijdtenue te gebruiken voor wedstrijden.

7.6          In gevallen waarin een lid meent onheus bejegend te zijn door bestuur, commissie of enige andere organisatie binnen basketballvereniging BBF MIGLIORE, kan hij of zij gebruik maken van de protestregeling. Daarvoor geldt de volgende procedure:

 • het bestuur neemt een beslissing
 • het lid gaat in beroep en maakt dit kenbaar bij het bestuur
 • het bestuur legt de zaak voor advies aan een commissie, bestaande uit een buitenstaander, een bestuurslid en een door de klager aangewezen persoon, niet zijnde de klager zelf
 • de commissie ad hoc adviseert aan het bestuur
 • het bestuur neemt een definitieve beslissing
 • de klager moet voor verder beroep overstappen op andere vormen van rechtspraak

7.7          In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur onder latere verantwoording aan de algemene vergadering.